دکتر معصومه امامی سیگارودی

پوست ، مو و زیبایی


لیفت صورت با نخ

کلینیک زیبایی آمتیس

آیا نوع پوست خود را میشناسید؟

آیا نوع پوست خود را میشناسید ؟
قبل از استفاده از محصولات مراقبتی و زیبایی مهمترین مسئله شناخت انواع پوست و تعیین نوع پوست خود میباشد.
زیرا برای هر نوع پوست، درمان و مراقبت مخصوص همان نوع پوست نیاز هست تا روند بهبودی سریعتر پیش رود.
حالا با هم مشخصات انواع پوستهای مختلف رو بررسی میکنیم تا نوع پوست خودمان را تشخیص دهیم.
✅ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ اﺻﻠﯽ از انواع ﭘﻮﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
🌸ﭘﻮﺳﺖ نرمال 🌸ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺮب 🌸ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ 🌸ﭘﻮﺳﺖ مختلط

😌 ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ یا نرمال :
ﻧﺮم و ﻟﻄﻴﻒ،فاقد لکه ، ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ رﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ هستند.
ﭘﻮﺳﺖ با ﻇﺎهرﯼ ﺻﺎف، ﻧﺮم، ارﺗﺠﺎﻋﯽ و هموارﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﺮب اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺸﮏ.

🙂 ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺮب :
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻨﺎﻓﺬ درشتی دﻳﺪﻩ میﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ دارای ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ چربی بیش از حد تولید کرده و ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻇﺎهری ﺑﺮاق و ﭼﺮب و روغنی میدهد.
❗پوستهای ﭼﺮب مستعد داشتن ﺟﻮشهای ﺳﺮﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ و آکنه با درجات مختلف میباشند.

👌مراقبت صحیح از پوست چرب در کنترل چربی اضافه آن بسیار مهم است.
😣 ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ :
ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻮستهاﯼ ﭼﺮب ، ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
که اﻳﻦ وﻳﮋگی ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﺧﺸﮏ و ﺷﮑﻨﻨﺪهﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ میﺷﻮد و رﻧﮓ ﭼﻬﺮﻩ، ﺧﺸﮏ و ﮐﺪر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ میﺁﻳﺪ.
❗ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ ، ﺑﺎد، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎﯼ هوا ، ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﺁب و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺻﺎﺑﻮنهای ﺗﻨﺪ و ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
👌با ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت مناسب تحت نظر متخصص ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ را ﻣﺮﻃﻮب و منعطف نگه داشت.
😊 ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ :
در این نوع ﺑﺨﺸﯽ از پوست ﭼﺮب و ﺑﺨﺸﯽ ﺧﺸﻚ اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ، ﺑﻴﻨﯽ و ﭼﺎﻧﻪ ، ﭼﺮب و ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﻮﻧﻪ، دور ﭼﺸﻢ و دور دهان ﺧﺸﮏ هستند.
در این مورد هم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮاوردههای بهداشتی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ را ﻣﺮﻃﻮب و همچنین ﭼﺮﺑﯽ ﻧﻮاﺣﯽ روﻏﻨﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎدل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ


مطالب ویـژه


تماس با ما


تزریق چربی


تزریق بوتاکس


صفحه اصلیلیفت صورت با نخسلولیت چیست ؟مقالات مفیدتزریق ژلتزریق چربیتزریق بوتاکسلیزر هالیفت با نخجراحی پلککاشت و اکستنشن تخصصی مژهمقالات پوستء مو زیباییگالری عکستماس با ماتناسب اندامسوالات پزشکیپیام های کاربراندانلود فایلسایت های دیگر